Algemene voorwaarden

Hieronder staan de Algemene Voorwaarden, die betrekking hebben op de lessen, workshops en andere activiteiten.
Door het invullen van het inschrijfformulier verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

Inschrijving
1. Inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Cursisten die al staan ingeschreven kunnen gebruikmaken van voorintekening op de cursus die zij op dat moment volgen of op een vervolgcursus.
2. Inschrijving geeft geen garantie op plaatsing. Als de cursus volgeboekt is of geannuleerd wordt, ontvangt u bericht en bieden we zo mogelijk een alternatief.
3. De inschrijving geldt voor de hele cursusperiode vanaf moment van inschrijving..
4. Wijzigingen in uw persoonlijke gegevens dient u zo spoedig mogelijk schriftelijk of per e-mail (gepkehoekstra@gmail.com) door te geven.

5. Met de inschrijving verklaart u zich akkoord met de opslag en gebruik van alle op het inschrijfformulier ingevulde persoonsgegevens door Gepke Hoekstra. U heeft kennis genomen van de privacy disclaimer op haar website.

Start cursussen
1. Cursisten krijgen binnen twee weken een bevestiging van inschrijving.
2. Een cursus start in de regel alleen bij voldoende inschrijvingen. Indien de cursus niet over voldoende inschrijvingen beschikt, krijgen cursisten hiervan tijdig bericht. Het reeds betaalde cursusbedrag wordt gerestitueerd.
3. Cursisten krijgen bericht indien de cursus door te weinig deelnemers met een aantal lessen wordt ingekort of door te weinig deelnemers met een andere cursusgroep wordt samengevoegd. Cursisten behouden zich in de laatste twee gevallen het recht voor om de inschrijving te annuleren.
4. Inschrijvers die niet geplaatst kunnen worden, komen automatisch op de wachtlijst. U ontvangt hiervan bericht. U hoeft pas cursusgeld te betalen na plaatsing.

 Opzegging door cursist
1. Opzeggen kan alleen schriftelijk door een e-mail te sturen naar gepkehoekstra@gmail.com en is pas geldig wanneer deze bevestigd is.
2. Een telefonische of mondelinge opzegging is niet geldig.
3. Tot twee weken voor aanvang van een cursus/workshop kunt u kosteloos opzeggen.
4. Bij opzegging tijdens een lopende cursus wordt een opzegtermijn van 4 weken gehanteerd.
5. In de periode van twee weken voor aanvang van een cursus/workshop tot de start, betaalt een cursist bij opzegging altijd € 25,- annuleringskosten.
6. Wanneer de cursus of les is gestart en u uw inschrijving tussentijds opzegt, betaalt u naar rato van het aantal gevolgde lessen (inclusief de opzegtermijn van 4 weken).

 Restitutie bij uitval van lessen
1. Indien aan het einde van het cursusjaar blijkt dat door ziekte of verhindering van de docent buiten de vakanties of vrije dagen meer dan twee lessen zijn vervallen, kan hiervoor schriftelijk of per e-mail restitutie van lesgeld worden aangevraagd. Restitutie wordt pas verleend vanaf de derde vervallen les.

Tijdelijke aanvulling in verband met Corona-maatregelen: wanneer het niet mogelijk is om les te geven op de afgesproken lokatie (vanwege lock-down-maatregelen of vanwege lichte verkoudheids-/gezondheidsklachten van de docent, geeft de docent – indien mogelijk – digitaal les. Een digitale les geldt als een vervangende les.
Wanneer een leerling geen gebruik wil/kan maken van een vervangende digitale les, leidt dit niet automatisch tot restitutie van verschuldigde lesgelden.

 

2. Restitutie kan plaatsvinden na afloop van de cursusperiode tot uiterlijk december van hetzelfde jaar.
3. Verzuim van een leerling/cursist leidt niet tot restitutie van verschuldigde lesgelden. Leerling/cursist heeft geen recht op inhalen van verzuimde lessen.
4. In afwijking van het voorgaande, kan in geval van ziekte of overmacht, leidend tot een verzuim van vier of meer aaneengesloten lessen, een uitzondering worden gemaakt en kan schriftelijk restitutie van lesgeld vanaf de vijfde verzuimde les worden aangevraagd.
5. Datum en tijd van individuele lessen worden vastgesteld in overleg met de docent. Verzuim van een afgesproken lestijd leidt niet tot restitutie van lesgeld. De verzuimde les wordt als gegeven beschouwd en wordt niet ingehaald. Een lesafspraak kan in overleg met de docent eenmalig verplaatst worden.


 Lesgeld
1. De lesgelden, met de daarbij behorende leeftijdsgroepen, staan vermeld op de website en zijn inclusief BTW op de van toepassing zijnde categorieën
2. Materiaalkosten zijn in bij de cursusprijs inbegrepen, tenzij anders vermeld of bij overmatig gebruik of andere wensen dan aangegeven in de cursus beschrijving.

 Betalingswijze

1. Cursusgeld dient voor aanvang van de eerste les voldaan te zijn. U dient het volledige bedrag in één keer over te maken aan Gepke Hoekstra, binnen twee weken na ontvangst van de factuur.

2.Als moment van betaling geldt de datum waarop het bedrag op onze rekening is bijgeschreven. In overleg is termijn betaling mogelijk.

 Recht
1. Gepke Hoekstra kan een leerling/cursist de toegang tot de lessen te ontzeggen, bijvoorbeeld bij niet tijdige betaling of wangedrag. De verplichting tot betaling van het les- of cursusgeld blijft dan bestaan.
2. Gepke Hoekstra houdt zich het recht voor om in bijzondere situaties, af te wijken van de verstrekte informatie.
3. In gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist de directie.

Aansprakelijkheid
1. Gepke Hoekstra aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kosten die de cursisten maken door letsel, ongeval, diefstal of vernieling tijdens de lessen. Uitzonderingen vormen de gevallen waarin wettelijke aansprakelijkheid van Gepke Hoekstra rechtens is vastgesteld.Disclaimer

Hoewel wij ernaar streven om correcte informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de content op deze website juist en volledig is. Verwijzingen naar andere sites zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruikers van de site. wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden die getoond zijn op deze website. Gepke Hoekstra behoudt zich het recht voor om de informatie op deze site te wijzigen zonder enige aanmelding of bekendmaking vooraf. Als u vragen of opmerkingen heeft  neem dan contact met mij op.

Blog op WordPress.com.